07/04/2021 21:46:11

Quản lý và tính lương nhân viên

Theo dõi sát sao, chặt chẽ hoạt động, hiệu quả làm việc của từng nhân viên.

- Lưu chi tiết lịch sử giao dịch và lịch làm việc của từng nhân viên.

- Tính lương & chi trả lương một cách chính xác chỉ với 1 lần cài đặt.

- Cho phép phân quyền nhân viên thực hiện thao tác trên phần mềm theo chức vụ.

- Tích hợp các điều kiện thưởng theo KPI cho nhân viên

- Đánh giá được chất lượng tư vấn cũng như chốt sale của từng nhân viên.