07/04/2021 21:47:09

Quản lý quỹ, công nợ

 Quản lý nhật ký thu tiền, chi tiền để tự động tổng hợp sổ quỹ.

- Phân chia các khoản thu, chi theo nhóm: thu khách hàng, thu nhà cung cấp, chi tiếp khách, chi phí cửa hàng, chi mua hàng...

-  Quản lý quỹ công nợ phải thu, phải trả chi tiết với khách hàng và nhà cung cấp.